top of page

תנאי שימוש באתר

אתר הפנסיונר  פונה לגברים ונשים כאחד. כל האמור בלשון זכר יראו אותו כאילו נאמר בלשון נקבה ולהפך. כל הנאמר בלשון יחיד יראו אותו כאילו נאמר בלשון רבים ולהפך.

 

הסכמה לתנאי השימוש באתר- השימוש באתר אינטרנט זה, של הפנסיונר לרבות שימוש במידע ו/או שימוש בקישוריות למקורות מידע אחרים באתר ו/או באמצעותו, וכן מסירת כל מידע שהוא, קבלת הצעות ו/או רכישת פוליסות ביטוח ו/או מוצרים ו/או שירותים כלשהם באמצעות אתר זה (להלן: שימוש באתר), כפוף לתנאים הפורטים להלן. במידה ואינך מקבל תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר זה. עצם הגלישה והשימוש על ידך מהווה הסכמה מצדך לקבלת הוראות ותנאים אלה והתחייבות מצדך לנהוג לפיהם.

 

קנין רוחני זכויות – האתר מכיל חומרים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מחקר ושאר קנייניות, לרבות תוכן, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוסיקה וקול, אשר חלקם בבעלות תגמולים וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. יתרה מזאת, האתר כמכלול, מוגן כיצירה שלמה. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה. אין להכניס שינויים, לשדר, להעביר, להפיץ, לשכפל, להציג, לפרסם, להעתיק ו/או למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי או כלשהו במידע בתכנים ובשירותים המוצעים באתר ו/או שמקורם באתר, כולם או חלקם, ללא אישור מראש ובכתב מבעלי האתר או בעל זכויות היוצרים הרלבנטי.

 

הגבלת אחריות – אין באמור בדפי האתר והמידע בו משום הצעה, שידול או ייעוץ לביצוע עסקאות עם הפנסיונרו/או כל גורם אחר. לפני ביצוע כל עסקה ונטילת חבות כספית כלשהי בהסתמך על המידע המצוי באתר, מומלץ להיוועץ ביועץ מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי. הפנסיונר אינה אחראית לכל נזק, הפסד או הוצאה, ישירים, עקיפים, משניים, מיוחדים ו/או תוצאתיים, שייגרמו כתוצאה מהסתמכות על המידע המוצג באתר זה ו/או כתוצאה מכל שימוש (לרבות נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מוירוסים כלשהם) ו/או אי היכולת להשתמש באתר ו/או כל התנהגות פוגעת ו/או בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם. הפנסיונרו/או מי מטעמה אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם למשתמש עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר או בגין ביטול או הפסקת השירותים הניתנים באתר. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, למרות שהפנסיונר עושה כל שביכולתה לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר. הפנסיונר ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לנזק שעלול להיגרם עקב קיום שיבושים אלה. כמו כן, הפנסיונרו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית למידע המצוי באתרים אחרים חיצוניים, המקושרים לאתר באמצעות קישורית ("לינק") או בכל דרך אחרת, והיא לא תישא באחריות לנזקים שייגרמו עקב הסתמכות על המידע המצוי באתרים אלה או השימוש בו. האחריות על השימוש באתר והאחריות על תוצאות השימוש בו יחולו על המשתמש בלבד

 

כלליות המידע המופיע באתר המידע המופיע באתר מוצג באופן כללי בלבד-  הנוסח המחייב את הפנסיונר הוא אך ורק הנוסח המלא המופיע במסמכי חברות הביטוח, קרנות הפנסיה וקופות הגמל. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסות הביטוח/קרנות הפנסיה או קופות ה, יקבע המידע המופיע בפוליסת הביטוח/קרנות הפנסיה/קופות הגמל.

מבלי לפגוע באמור לעיל, הנך מצהיר בזאת כי כל – מסירת מידע אישי. אשר יימסר על ידך באמצעות האתר נמסר מרצונך החופשי וכי עצם הקלדת הנתונים על ידך, לרבות רישום לאתר וקבלת הצעות, מהווה הסכמה מצדך להותיר לפנסיונר ו/או למי מטעמה להשתמש במידע שנמסר על ידך, בכפוף לכל דין, לרבות קבלת דברי דואר (רגיל ואלקטרוני) ובין בכל דרך אחרת. הכוללים בין היתר מידע הנוגע למוצרים פנסיוניים או ביטוחים  ו/או על מנת ליידע אותך ואת בני משפחתך. במידה ואינך מאשר או עליך להודיע זאת לפנסיונר בכל עת.

 

אין באמור באתר להוות יעוץ או שיווק פנסיוני. אין הוא בא להחליף יעוץ או שיווק פנסיוני פרטני ומותאם אישית.

bottom of page